Skip to content

Vooruitgang van het zuiverste water

Het Westland is een uniek stukje Nederland; de Glazen Stad. Nergens vind je zo’n aaneengesloten glastuinbouwgebied als in ‘mijn’ regio. Ontstaan op een vruchtbaar en zonrijk stukje land, dichtbij steden als Den Haag, Delft en Rotterdam die moesten worden gevoed. Om de tuinbouw te faciliteren, is een unieke infrastructuur gecreëerd voor elektriciteit (tuinbouw WKK’s produceren 10% van de Nederlandse elektriciteit), CO2 (het OCAP netwerk vanuit de Rotterdamse haven) en warmtenetten die aardwarmtebronnen, glastuinbouw en bebouwde omgeving op slimme wijze verbinden. Ook op het gebied van afvalwater ligt juist in het Westland de kans om collectief een unieke, duurzame voorziening te creëren.

96579706-ded4-41ab-b5ec-aef94f7f0ec8

Kwekers voeren afvalwater dat zij niet kunnen recirculeren af in het riool. Een groot deel van het Westlandse afvalwater wordt gezuiverd op de AWZI (afvalwaterzuiveringsinrichting) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Kwekers zijn verplicht hun afvalwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Voor collectieven gaat deze plicht in op 1 januari 2021. Het grote aandeel glastuinbouw-afvalwater bij AWZI Nieuwe Waterweg was voor Glastuinbouw Nederland en Hoogheemraadschap van Delfland de aanleiding te onderzoeken of collectief zuiveren op die locatie mogelijk is.

Dit plan heeft tot doel om méér te doen dan alleen de zuiveringsplicht vervullen, maar ook bijvoorbeeld meststoffen verwijderen, het lokale rioolsysteem verbeteren én gietwater produceren. Bijna 1.100 hectare tuinbouw heeft aangegeven zich te willen aansluiten bij het collectief (12% van het Nederlands areaal!), dat zal resulteren in de schoonste AWZI van Nederland.

Onderzoek van het RIVM laat zien dat er een veelvoud aan medicijnresten via het riool in het oppervlaktewater komt ten opzichte van gewasbeschermingsmiddelen. Zuivering daarvan is (nog) niet verplicht, maar zal dat op termijn ongetwijfeld worden. Omdat ál het afvalwater op AWZI Nieuwe Waterweg extra zal worden gezuiverd, zullen niet alleen gewasbeschermingsmiddelen, maar ook ander micro-verontreinigingen, zoals medicijnresten worden verwijderd.

Sinds vorig jaar ben ik door Glastuinbouw Nederland ingeschakeld om het project ‘Collectieve Waterzuivering AWZI Nieuwe Waterweg’ te leiden. De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het vervaardigen van de voorontwerpen en het samenstellen van een sluitende businesscase. We staan nu op het punt dat het ‘erop-of-eronder’ wordt voor dit ambitieuze plan. Voldoende kwekers moeten een zuiveringsovereenkomst met de op te richten coöperatie afsluiten én de betrokken overheden moeten hun finale goedkeuring geven aan het plan. De realisatie van een project dat zijn gelijke niet kent, vergt een meedenken van de overheden op elk niveau: van ministerie en provincie tot waterschap en gemeentes.

Samen met het team van Glastuinbouw Nederland en de geweldig meewerkende partners van het Hoogheemraadschap van Delfland, gaan de komende periode de schouders er onder. De goede intenties lijken overal aanwezig, maar nu is het tijd voor daden! Laten we Nederland maar weer eens laten zien wat voor een uniek gebied het Westland is; voor glastuinbouw, maar ook voor een duurzame maatschappij! Bron afbeelding: Glastuinbouw Nederland.